Wyprzedaż produktów w zakładce "promocje" / ekologiczne opakowania

Regulamin

REGULAMIN

Ogólne warunki handlowe Eco Lilka

Spis treści:
Artykuł 1 - Definicje
Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy
Artykuł 3 - Zastosowanie
Artykuł 4 - Oferta
Artykuł 5 - Umowa
Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy
Artykuł 7 - Koszty w przypadku odstąpienia od umowy
Artykuł 8 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
Artykuł 9 - Cena
Artykuł 10 - Zgodność i gwarancja
Artykuł 11 - Dostawa i wykonanie
Artykuł 12 - Czas trwania transakcji: czas trwania, anulowanie i przedłużenie
Artykuł 13 - Płatność
Artykuł 14 - Procedura reklamacyjna
Artykuł 15 - Spory
Artykuł 16 - Dodatkowe lub odmienne postanowienia


Artykuł 1 - Definicje
W niniejszych warunkach obowiązują następujące definicje:

1. Okres odstąpienia od umowy: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
2. Konsument: osoba fizyczna nie wykonująca zawodu lub działalności gospodarczej, która zawiera z przedsiębiorcą umowę na odległość;
3. Dzień: dzień kalendarzowy;
4. Czas trwania transakcji: umowa zawierana na odległość w odniesieniu do serii produktów i/lub usług, której obowiązek dostawy i/lub zakupu rozłożony jest w czasie;
5. Trwały nośnik danych: wszelkie środki umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji skierowanych do niego osobiście w sposób umożliwiający przyszłe konsultacje i niezmienione odtwarzanie przechowywanych informacji.
6. Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie odstąpienia od umowy;
7. Wzór formularza: wzór formularza odstąpienia od umowy udostępniany przez przedsiębiorcę, który konsument może wypełnić, gdy chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.
8. Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która oferuje konsumentom produkty i/lub usługi na odległość;
9. Umowa na odległość: umowa, w której w ramach zorganizowanego przez przedsiębiorcę systemu sprzedaży na odległość produktów i/lub usług, do zawarcia umowy włącznie, stosuje się na wyłączność jedną lub więcej technik komunikacja na odległość;
10. Technologia komunikacji na odległość: środki, które można wykorzystać do zawarcia umowy bez jednoczesnego spotkania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu.
11. Ogólne Warunki: niniejsze Ogólne Warunki Przedsiębiorcy.

Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy
Nazwa przedsiębiorcy: Eco Lilka
Adres firmy: Van Polanenstraat 13, 4902ZJ Oosterhout
Adres dla odwiedzających: Van Polanenstraat 13, 4902ZJ Oosterhout
Numer telefonu: 0682594225
E-mail: ecolilka@gmail.com
Numer Izby Handlowej: 83432973
Numer identyfikacyjny VAT: NL003816039B27

Artykuł 3 - Zastosowanie
1. Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do każdej oferty przedsiębiorcy oraz do każdej umowy i zamówień zawieranych na odległość między przedsiębiorcą a konsumentem.
2. Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszych ogólnych warunków jest udostępniany konsumentowi. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, że ogólne warunki można zobaczyć u przedsiębiorcy i zostaną przesłane bezpłatnie na żądanie konsumenta tak szybko, jak to możliwe.
3. W przypadku zawarcia umowy na odległość drogą elektroniczną, niezależnie od ustępu poprzedzającego, a przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków może zostać udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby był on konsumentem mógł być przechowywany w w prosty sposób na trwałym nośniku danych. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie można zapoznać się z ogólnymi warunkami drogą elektroniczną i że zostaną one przesłane bezpłatnie na żądanie konsumenta drogą elektroniczną lub w inny sposób.
4. W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków mają również zastosowanie szczególne warunki dotyczące produktów lub usług, akapity drugi i trzeci mają zastosowanie mutatis mutandis, a w przypadku sprzecznych warunków ogólnych konsument może zawsze powołać się na obowiązujący przepis, który odnosi się do niego najkorzystniej.
5. Jeżeli w jakimkolwiek momencie jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków zostanie całkowicie lub częściowo nieważnych lub zniszczonych, pozostała część umowy i niniejszych warunków pozostanie w mocy, a odpowiednie postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem we wzajemnym konsultacje bezzwłocznie zbliżyły się do tenoru oryginału tak bardzo, jak to możliwe.
6. Sytuacje nieuregulowane w niniejszych ogólnych warunkach należy oceniać „w duchu” niniejszych ogólnych warunków.
7. Niepewności dotyczące interpretacji lub treści jednego lub więcej postanowień naszych warunków muszą być wyjaśnione „w duchu” tych warunków.

Artykuł 4 - Oferta
1. Jeżeli oferta ma ograniczony okres ważności lub podlega warunkom, zostanie to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
2. Oferta jest niezobowiązująca. Przedsiębiorca ma prawo do zmiany i dostosowania oferty.
3. Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów i/lub usług. Opis jest na tyle szczegółowy, aby umożliwić właściwą ocenę oferty przez konsumenta. Jeśli przedsiębiorca używa zdjęć, są one prawdziwą reprezentacją oferowanych produktów i/lub usług. Oczywiste błędy lub oczywiste błędy w ofercie nie są wiążące dla przedsiębiorcy.
4. Wszystkie zdjęcia, specyfikacje i dane w ofercie mają charakter orientacyjny i nie mogą stanowić podstawy do odszkodowania lub rozwiązania umowy.
5. Zdjęcia towarzyszące produktom są wiernym odwzorowaniem oferowanych produktów. Przedsiębiorca nie może zagwarantować, że wyświetlane kolory dokładnie odpowiadają rzeczywistym kolorom produktów.
6. Każda oferta zawiera taką informację, że dla konsumenta jest jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty. Dotyczy to w szczególności:
- cena z podatkami;
- wszelkie koszty wysyłki;
- sposób, w jaki umowa zostanie zawarta i jakie działania są w tym celu wymagane;
- czy ma zastosowanie prawo do odstąpienia od umowy;
- sposób płatności, dostawy i realizacji umowy;
- termin przyjęcia oferty lub termin, w którym przedsiębiorca gwarantuje cenę;
- wysokość stawki za porozumiewanie się na odległość, jeżeli koszty korzystania z technologii porozumiewania się na odległość są obliczane na podstawie innej niż zwykła stawka bazowa dla wykorzystywanego środka porozumiewania się;
- czy umowa będzie archiwizowana po jej zawarciu, a jeśli tak, to w jaki sposób konsument może się z nią zapoznać;
- sposób, w jaki konsument przed zawarciem umowy może sprawdzić i w razie potrzeby przywrócić dane podane przez niego w ramach umowy;
- wszelkie inne języki, w których oprócz niderlandzkiego można zawrzeć umowę;
- kodeksy postępowania, którym podlega przedsiębiorca oraz sposób, w jaki konsument może zapoznać się z tymi kodeksami postępowania drogą elektroniczną; oraz
- minimalny czas trwania umowy zawartej na odległość w przypadku transakcji długoterminowej.
- Opcjonalnie: dostępne rozmiary, kolory, rodzaj materiałów.

Artykuł 5 - Umowa
1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez konsumenta oferty i spełnienia warunków z nią związanych.
2. Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie przyjęcia oferty drogą elektroniczną. Dopóki otrzymanie tej akceptacji nie zostanie potwierdzone przez przedsiębiorcę, konsument może rozwiązać umowę.
3. W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przesyłania danych oraz zapewnienia bezpiecznego środowiska internetowego. Jeżeli konsument może zapłacić drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa.
4. Przedsiębiorca może się dowiedzieć - w ramach prawnych - czy konsument jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także o wszystkich faktach i czynnikach, które są istotne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego dochodzenia przedsiębiorca ma uzasadnione powody, aby nie zawrzeć umowy, ma prawo odmówić realizacji zamówienia lub wniosku z uzasadnieniem lub dołączyć do wykonania specjalne warunki.
5. Wraz z towarem lub usługą przedsiębiorca prześle konsumentowi w formie pisemnej lub w taki sposób, aby mógł on być przechowywany przez konsumenta w przystępny sposób na trwałym nośniku danych:
a. adres odwiedzin placówki przedsiębiorcy, do której konsument może zgłosić reklamację;
b. warunki i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy lub wyraźne oświadczenie o wyłączeniu prawa odstąpienia od umowy;
C. informacje o gwarancjach i istniejącym serwisie posprzedażowym;
D. informacje zawarte w art. 4 ust. 3 niniejszego regulaminu, chyba że przedsiębiorca przekazał te informacje konsumentowi przed zawarciem umowy;
mi. wymagania dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż rok lub jest zawarta na czas nieokreślony.
6. W przypadku transakcji długoterminowej postanowienie w poprzednim akapicie dotyczy tylko pierwszej dostawy.
7. Każda umowa zawierana jest na warunkach zawieszających wystarczającej dostępności danych produktów.
Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy
Dostarczając produkty:
1. Kupując produkty, konsument ma możliwość rozwiązania umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Ten okres namysłu rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub przedstawiciela wyznaczonego wcześniej przez konsumenta i podanego przedsiębiorcy.
2. W okresie refleksji konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce zatrzymać produkt. Jeśli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami i - jeśli to możliwe - w oryginalnym stanie i opakowaniu do przedsiębiorcy, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez przedsiębiorcę.
3. Jeżeli konsument chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, jest obowiązany poinformować o tym przedsiębiorcę w ciągu 14 dni od otrzymania produktu. Konsument musi o tym poinformować za pomocą wzoru formularza. Po zgłoszeniu przez konsumenta chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, klient jest zobowiązany do zwrotu produktu w ciągu 14 dni. Konsument musi udowodnić, że dostarczony towar został zwrócony na czas, na przykład za pomocą dowodu wysyłki.
4. Jeżeli klient nie wskazał, że chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy lub. nie zwrócił produktu przedsiębiorcy, zakup jest faktem.

Świadcząc usługi:
1. W ramach świadczenia usług konsument ma możliwość rozwiązania umowy bez podania przyczyn w terminie co najmniej 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.
2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, konsument zastosuje się do rozsądnych i jasnych instrukcji dostarczonych przez przedsiębiorcę wraz z ofertą i/lub najpóźniej w momencie dostawy.

Artykuł 7 - Koszty w przypadku odstąpienia od umowy
1. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, co najwyżej koszty zwrotu zostaną poniesione na jego konto.
2. Jeżeli konsument zapłacił kwotę, przedsiębiorca zwróci tę kwotę tak szybko, jak to możliwe, nie później niż 14 dni po odstąpieniu od umowy. Jest to uzależnione od tego, że produkt został już odebrany przez sprzedawcę internetowego lub można przedłożyć ostateczny dowód całkowitego zwrotu.Zwroty będą dokonywane za pomocą tej samej metody płatności, której użył konsument, chyba że konsument wyraźnie wyrazi zgodę na inną metodę płatności .
3. W przypadku uszkodzenia produktu na skutek nieostrożnego obchodzenia się przez konsumenta, konsument ponosi odpowiedzialność za utratę wartości produktu.
4. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za amortyzację produktu, jeśli przedsiębiorca nie dostarczył wszystkich wymaganych prawem informacji o prawie odstąpienia, należy to zrobić przed zawarciem umowy kupna.
Artykuł 8 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
1. Przedsiębiorca może wyłączyć prawo odstąpienia konsumenta od produktów, o których mowa w ust. 2 i 3. Wyłączenie prawa odstąpienia ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie to zaznaczył w ofercie, przynajmniej w czasie do zawarcia umowy umowa.
2. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w przypadku produktów:
a. które zostały ustalone przez przedsiębiorcę zgodnie ze specyfikacją konsumenta;
b. które mają wyraźnie osobisty charakter;
C. które ze swej natury nie podlegają zwrotowi;
D. które mogą się szybko zepsuć lub zestarzeć;
mi. którego cena podlega wahaniom na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
F. do luźnych gazet i czasopism;
g. w przypadku nagrań audio i wideo oraz oprogramowania komputerowego, których konsument złamał pieczęć.
h. w przypadku produktów higienicznych, których konsument złamał plombę.
3. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w przypadku usług:
a. dotyczące zakwaterowania, transportu, działalności restauracyjnej lub rekreacyjno-wypoczynkowej, które mają być przeprowadzone w określonym dniu lub w określonym okresie;
b. którego dostawa rozpoczęła się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem okresu odstąpienia od umowy;
C. dotyczące zakładów i loterii.

Artykuł 9 - Cena
1. W okresie ważności podanym w ofercie ceny oferowanych produktów i/lub usług nie będą podwyższane, z wyjątkiem zmian cen w wyniku zmiany stawek VAT.
2. W przeciwieństwie do ustępu poprzedniego przedsiębiorca może oferować ceny zmienne na produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym i na które przedsiębiorca nie ma wpływu. Ta zależność od wahań oraz fakt, że podane ceny są cenami docelowymi, są podane w ofercie.
3. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z przepisów ustawowych lub postanowień.
4. Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca to przewidział i:
a. wynikają z przepisów ustawowych lub przepisów; lub
b. konsument ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła podwyżka ceny.
5. Ceny podane w ofercie produktów lub usług zawierają podatek VAT.
6. Wszystkie ceny podlegają błędom drukarskim i typograficznym. Nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje błędów w druku i pisowni. W przypadku błędów drukarskich i składu, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do dostarczenia produktu po nieprawidłowej cenie.

Artykuł 10 - Zgodność i gwarancja
1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacją podaną w ofercie, uzasadnionymi wymogami niezawodności i/lub użyteczności oraz przepisami prawa obowiązującymi w dniu zawarcia umowy. lub przepisów rządowych. Jeśli zostało to uzgodnione, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do innego niż normalne użytkowanie.
2. Gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, producenta lub importera nie narusza praw i roszczeń, które konsument może dochodzić wobec przedsiębiorcy na podstawie umowy.
3. Wszelkie wady lub nieprawidłowo dostarczone produkty należy zgłosić przedsiębiorcy w formie pisemnej w ciągu 4 tygodni od daty dostawy. Produkty muszą być zwrócone w oryginalnym opakowaniu iw nowym stanie.
4. Okres gwarancji przedsiębiorcy odpowiada okresowi gwarancji producenta. Jednak przedsiębiorca nigdy nie ponosi odpowiedzialności za ostateczną przydatność produktów do każdego indywidualnego zastosowania przez konsumenta, ani za jakiekolwiek porady dotyczące użytkowania lub stosowania produktów.
5. Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli:
6. Konsument sam naprawił i/lub przetworzył dostarczone produkty lub zlecił ich naprawę i/lub przetworzenie przez osoby trzecie;
7. Dostarczone produkty zostały wystawione na nietypowe warunki lub są traktowane w inny sposób niedbale lub wbrew instrukcjom przedsiębiorcy i/lub zostały potraktowane na opakowaniu;
8. Wadliwość jest w całości lub w części wynikiem regulacji, które rząd ustanowił lub wprowadzi w odniesieniu do charakteru lub jakości użytych materiałów.

Artykuł 11 - Dostawa i wykonanie
1. Przedsiębiorca dołoży największej możliwej staranności przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.
2. Miejscem dostawy jest adres podany firmie przez konsumenta.
3. Z należytym przestrzeganiem postanowień ustępu 4 niniejszego artykułu, firma zrealizuje przyjęte zamówienia szybko, najpóźniej w ciągu 30 dni, chyba że konsument zgodził się na dłuższy termin dostawy. Jeśli dostawa jest opóźniona lub jeśli zamówienie nie może zostać zrealizowane lub zrealizowane tylko częściowo, konsument zostanie o tym poinformowany nie później niż 30 dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo rozwiązać umowę bez ponoszenia kosztów. Konsumentowi nie przysługuje odszkodowanie.
4. Wszystkie terminy dostawy są orientacyjne. Konsument nie może wywodzić żadnych praw z jakichkolwiek określonych warunków. Przekroczenie terminu nie uprawnia konsumenta do odszkodowania.
5. W przypadku rozwiązania zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu, przedsiębiorca zwróci kwotę zapłaconą przez konsumenta tak szybko, jak to możliwe, ale najpóźniej w ciągu 14 dni od rozwiązania.
6. Jeżeli dostarczenie zamówionego produktu okaże się niemożliwe, przedsiębiorca dołoży wszelkich starań, aby udostępnić rzecz zastępczą. Najpóźniej w momencie dostawy zostanie powiedziane w jasny i zrozumiały sposób, że dostarczany jest artykuł zastępczy. W przypadku przedmiotów zamiennych nie można wykluczyć prawa do odstąpienia od umowy. Koszty każdej przesyłki zwrotnej pokrywa przedsiębiorca.
7. Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostarczenia do lub wcześniej wyznaczonego i podanego przedsiębiorcy przedstawicielowi, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Artykuł 12 - Czas trwania transakcji: czas trwania, anulowanie i przedłużenie
anulowanie
1. Konsument może w każdym czasie odstąpić od umowy zawartej na czas nieokreślony, która obejmuje regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, z zachowaniem ustalonych zasad odstąpienia od umowy i bez zachowania okresu wypowiedzenia. ponad miesiąc.
2. Konsument może wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony i obejmującą regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w każdym czasie pod koniec wyznaczonego terminu, z należytym poszanowaniem uzgodnionego zasady anulowania i okres wypowiedzenia, maksymalnie jeden miesiąc.
3. Konsument może zawierać umowy, o których mowa w ustępach poprzedzających:
- anulować w dowolnym momencie i nie ogranicza się do anulowania w określonym czasie lub w określonym okresie;
- przynajmniej anulować w taki sam sposób, w jaki zawarli przez niego;
- zawsze zrezygnuj z takim samym okresem wypowiedzenia, jaki określił dla siebie przedsiębiorca.

Rozbudowa
4. Umowa zawarta na czas określony i obejmująca regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług nie może być automatycznie przedłużana lub odnawiana na czas określony.
5. W przeciwieństwie do poprzedniego paragrafu, umowa zawarta na czas określony i obejmująca regularne dostarczanie codziennych wiadomości oraz tygodników i czasopism może zostać automatycznie przedłużona na czas określony maksymalnie do trzech miesięcy, jeżeli konsument przedłużył to, może wypowiedzieć umowę pod koniec przedłużenia z zachowaniem maksymalnie miesięcznego okresu wypowiedzenia.
6. Umowa zawarta na czas określony i rozciągająca się na regularne dostarczanie produktów lub usług może zostać automatycznie przedłużona na czas nieokreślony, jeżeli konsument może w każdej chwili wypowiedzieć ją z zachowaniem nie więcej niż jednego okresu wypowiedzenia. miesiąc i okres wypowiedzenia wynoszący maksymalnie trzy miesiące, jeśli umowa obejmuje regularne, ale rzadziej niż raz w miesiącu, dostarczanie dzienników, wiadomości i tygodników oraz czasopism.
7. Umowa o ograniczonym czasie trwania na regularne dostarczanie dzienników, wiadomości i tygodników oraz czasopism (prenumerata próbna lub wstępna) nie jest automatycznie kontynuowana i kończy się automatycznie po okresie próbnym lub wstępnym.

Czas trwania
8. Jeżeli umowa trwa dłużej niż jeden rok, konsument może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie po upływie jednego roku z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc, chyba że zasadność i uczciwość sprzeciwiają się rozwiązaniu przed upływem uzgodnionego okresu odłożyć.

Artykuł 13 - Płatność
1. O ile nie uzgodniono inaczej, kwoty należne od konsumenta należy uiścić w ciągu 7 dni roboczych po rozpoczęciu okresu na zastanowienie, o którym mowa w art. 6 ust. 1. W przypadku umowy o świadczenie usługi termin ten po upływie konsument otrzymał potwierdzenie zawarcia umowy.
2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zgłosić niedokładności w podanych lub podanych przedsiębiorcy danych do płatności.
3. W przypadku braku płatności przez konsumenta przedsiębiorca ma prawo, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych, do obciążenia konsumenta uzasadnionymi kosztami z góry podanymi do wiadomości.

Artykuł 14 - Procedura reklamacyjna
1. Przedsiębiorca dysponuje odpowiednio nagłośnioną procedurą reklamacyjną i rozpatruje reklamację zgodnie z tą procedurą reklamacyjną.
2. Reklamacje dotyczące realizacji umowy należy składać przedsiębiorcy wyczerpująco i wyraźnie w ciągu 7 dni od wykrycia wady przez konsumenta.
3. Reklamacje zgłoszone przedsiębiorcy zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. Jeżeli reklamacja wymaga przewidywalnego dłuższego czasu rozpatrzenia, przedsiębiorca odpowie w ciągu 14 dni potwierdzeniem odbioru i wskazaniem, kiedy konsument może oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi.
4. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozwiązana za obopólną zgodą, powstanie spór, który podlega procedurze rozstrzygania sporu.
5. W przypadku reklamacji konsument musi najpierw zwrócić się do przedsiębiorcy. Możliwe jest również rejestrowanie skarg za pośrednictwem europejskiej platformy ODR (http://ec.europa.eu/odr).
6. Reklamacja nie zawiesza obowiązków przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca na piśmie wskaże inaczej.
7. W przypadku uznania reklamacji przez przedsiębiorcę za zasadną, przedsiębiorca według własnego uznania bezpłatnie wymieni lub naprawi dostarczone produkty.

Artykuł 15 - Spory
1. Umowy między przedsiębiorcą a konsumentem, do których mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu. Nawet jeśli konsument mieszka za granicą.
2. Konwencja wiedeńska sprzedaży nie ma zastosowania.


Artykuł 16 - Dodatkowe lub odmienne postanowienia
Dodatkowe postanowienia lub postanowienia odbiegające od niniejszych ogólnych warunków nie mogą działać na niekorzyść konsumenta i muszą być zapisane w formie pisemnej lub w taki sposób, aby mogły być przez konsumenta przechowywane w przystępny sposób na trwałym nośniku danych.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Eco Lilka

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden:de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Eco Lilka
Vestigingsadres: Van Polanenstraat 13, 4902ZJ Oosterhout

Bezoekadres: Van Polanenstraat 13, 4902ZJ Oosterhout

Telefoonnummer: 0682594225

E-mailadres: ecolilka@gmail.com

KvK-nummer: 83432973

Btw-identificatienummer: NL003816039B27

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 • Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

 

 Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.


Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 6. voor losse kranten en tijdschriften;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 8. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 3. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
 6. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 7. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 8. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

 Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.


Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.


Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.